Zarządzanie strategiczne
(ZS)

 This course allows guest users to enter

Przedmiot zarządzanie strategiczne skoncentrowany jest na procesie zarządzania, ukierunkowanym na formułowanie i wdrażanie strategii - w odpowiedzi na zachodzące w otoczeniu zmiany lub wyprzedzający te zmiany, służącym realizacji celów strategicznych oraz sprzyjającym wyższemu stopniowi zgodności organizacji i jej otoczenia. Zarządzanie strategiczne jest procesem wieloetapowym, w którym szczególnej wagi nabiera analiza strategiczna obejmująca: po pierwsze - strategiczną analizę otoczenia, po drugie - analizy strategiczne ukierunkowane na konkurencję, po trzecie - analizę potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od „tradycyjnie” pojmowanego zarządzania, zarządzanie strategiczne ce**e otwartość, kompleksowość, kreatywność, współdziałanie i orientacja na wyniki. Konfiguracja zarządzania strategicznego formowana jest na trzech płaszczyznach: na poziomie całej organizacji, na poziomie strategicznych jednostek gospodarczych (SBU) oraz na poziomie funkcjonalnym. Reasumując, podstawowym zadaniem zarządzania strategicznego jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o źródła sukcesu organizacji.

This course allows guest users to enter