Rynki i instytucje finansowe
(RiIF)

 This course allows guest users to enter

Rynki i instytucje finansowe

Jest to jednym z przedmiotów akademickich, obejmującym podstawową wiedzę w zakresie organizacji i funkcjonowania rynków finansowych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych, instytucji finansowych, segmentów operacyjnych rynku finansowego. W ramach programu przedmiotu zaprezen­towano najważniejsze kwestie związane z inwestowaniem w pa­piery wartościowe rynku pieniężnego i kapitałowego, w tym wycenę akcji, obli­gacji, kontraktów terminowych oraz analizę portfelową. Opisano sposób funk­cjonowania giełdy, ustalania kursów giełdowych. Przedstawiono działalność inwestorów instytucjonalnych na rynku kapitałowym z uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych i bankowości inwes­tycyjnej. Podstawowym celem przedmiotu jest przedstawienie słuchaczom wiedzy o ryn­ku finansowym w podziale na trzy jego podstawowe segmenty, jakimi są: rynek pieniężny, rynek kapitałowy i rynek instrumentów pochodnych, oraz o czynio­nych na nich inwestycjach w papiery wartościowe i możliwościach analizy opła­calności tych inwestycji. Scharakteryzowano także stan organizacji i rozwoju rynku finansowego w Polsce.

nki i instytucje finansowe

This course allows guest users to enter