Metody wyceny projektów gospodarczych
(MWPG)

 This course allows guest users to enter

„Metody wyceny projektów gospodarczych” to przedmiot wprowadzający studenta w zagadnienia z zakresu dyscypliny finansów przedsiębiorstw, a szerzej – w zagadnienia zarządzania finansami. Z uwagi na szeroki i interdyscyplinarny charakter tej dyscypliny, zaproponowany program ograniczony został do zagadnień dotyczących podejmowania decyzji w przypadku rozwoju firmy i konieczności wzięcia pod uwagę najistotniejszych aspektów z tego obszaru. Program obejmuje metodologię planowania i finansowania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych przy uwzględnieniu zarówno zmian wewnątrz przedsiębiorstwa jak i uwarunkowań zewnętrznych (otoczenia). Istotnym wydaje się poruszenie problemów dotyczących działalności przedsiębiorstwa w otoczeniu mniej stabilnym, a więc obejmującym zmiany, co będzie z kolei wymagało od przedsiębiorstwa przeprowadzenia dodatkowych analiz uwzględniających niepewność i ryzyko. Szacowanie ryzyka i określenie prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń w gospodarce w przyszłości, pomimo wielu trudności, może pozwolić na uniknięcie lub zminimalizowanie strat związanych ze zmianą warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa. Specyfika przedmiotu wymaga omówienia zagadnień dotyczących efektywności podjętych inwestycji, czyli ich opłacalności z punktu widzenia zarówno poniesionych kosztów jak i uzyskanych efektów.

This course allows guest users to enter