Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze kopiuj 1
(MSG2_1)

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to część ekonomii, zajmująca się międzynarodowymi przepływami gospodarczymi. Obejmują one handel towarami, wymianę usługową, przepływy kapitału oraz przepływy siły roboczej, czyli procesy migracyjne. Podobnie jak w ekonomii, w międzynarodowych stosunkach gospodarczych wyróżnia się płaszczyznę mikro- (np. handel międzynarodowy) i makroekonomiczną (np. problem równowagi płatniczej). Międzynarodowe stosunki gospodarcze są nauką interdyscyplinarną. Obok ekonomii, można w nich znaleźć elementy politologii, prawa międzynarodowego czy socjologii. Międzynarodowe stosunki gospodarcze omawiają zagadnienia, o których często pisze prasa i dyskutują osoby publiczne, takie jak: wpływ handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy, konkurencyjność międzynarodowa, optymalny poziom kursu walutowego, zasadność i możliwości ograniczenia importu, przyczyny deficytu handlowego lub skutki nierównowagi bilansu płatniczego. W międzynarodowych stosunkach gospodarczych wyróżnia się zwykle cztery najważniejsze grupy zagadnień. Są to: teoria handlu międzynarodowego, zagraniczna polityka ekonomiczna, kurs walutowy i bilans płatniczy oraz makroekonomia gospodarki otwartej.