Geografia gospodarcza
(GG)

Geografia jest nauką zajmującą się przestrzennym rozmieszczeniem zjawisk społeczno-gospodarczych. W ramach przedmiotu poznajemy przyrodniczo-gospodarcze  i społeczne uwarunkowania prowadzonej przez czlowieka dzialalności oraz współczesne procesy i tendencje   zachodzace w gospodarkach o różnym poziomie rozwoju.