Finanse Publiczne
(FP)

 This course allows guest users to enter

Po zmianach ustrojowych w związku z powstaniem III Rzeczpospolitej w polskiej myśli ekonomiczne zostało przywrócone zainteresowanie finansami publicznymi , nauki wywodzące się ze skarbowości. Jak wskazuje tytuł , nauka ta jest związana z finansami czyli gromadzeniem i wydatkowaniem pieniędzy w określonym, w tym przypadku publicznym celu. A pieniądz , tak jak i finanse publiczne dostosowywały się zawsze do określonych wymagań cywilizacyjnych, zmieniając swój zakres i formę. Współczesny model państwa w którym Polska jest uczestnikiem Unii Europejskiej , a zarazem władza została podzielona na państwową i samorządową co, podobnie jak w innych państwach wyznaczyło nowe obszary dla finansów publicznych. Należy też wspomnieć o współcześnie bardzo rozbudowanych instytucjach budżetowych o charakterze publicznym. To wszystko powoduj, że dość niejednoznacznie jest określane przez różnych autorów, pojęcie finansów publicznych. Nie wnikając w dyskusje w tym zakresie, dla potrzeb tego wykładu przyjęto podział na finanse prywatne i finanse publiczne obejmujące zasoby pieniężne państwa samorządów i innych budżetowych instytucji publicznych. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyka finansów publicznych jako podstawy ekonomicznej funkcjonowania naszego państwa , jednostek samorządowych innych instytucji budżetowych w świetle wymagań i standardów Unii Europejskiej. Wiadomości nabyte przez studentów pozwolą na lepsze rozumienie funkcjonowania władz publicznych w uwarunkowaniach finansowych. Umiejętności nabyte przez słuchacza pozwolą na poprawne merytorycznie występowanie oraz przyjmowanie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji w sektorze publicznym.

This course allows guest users to enter