Finanse przedsiębiorstw
(Fin. przed.)

 This course allows guest users to enter

Finanse przedsiębiorstw jest jednym z przedmiotów specjalistycznych, które wywodzą się z praktyki gospodarczej. Bazują one na rozwiązaniach pochodzących z prawa finansowego, rachunkowości, systemów podatkowych i innych bardziej szczegółowych dyscyplin. Wiedza z przedmiotu finanse przedsiębiorstw nabiera oraz większego znaczenia w praktyce funkcjonowania firm. Jest niezbędna zarówno pracownikom służb finansowych, jak i różnego stopnia menadżerom. Podejmowane decyzje wiążą się z koniecznością przeprowadzenia wcześniejszych analiz, uwzględniające skutki finansowe tych decyzji. Całość rozważań można podzielić na trzy bloki tematyczne: wprowadzenie oraz długoterminowe i krótkoterminowe zarządzanie finansami.

Celem kształcenia jest zapoznanie internautów ( studentów ) z podstawowymi problemami z zakresu gospodarki finansowej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, przy uwzględnieniu zarówno zagadnień z zakresu decyzji wewnętrznych jak i dotyczących relacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem.

Wiadomości nabyte przez słuchacza. Z przeprowadzonych zajęć student powinien wynieść wiedzę na temat istotnych problemów zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim umiejętność czytania sprawozdania finansowego przedsiębiorstw, dokonywania oceny jego sytuacji finansowej i efektywności realizowanych inwestycji z uwzględnieniem zmienności pieniądza w czasie i towarzyszącego decyzjom finansowym ryzyka

Umiejętności nabyte przez słuchacza. Umiejętność identyfikacji problemów i ich interpretacji finansowej i na tej podstawie samodzielnego wyboru i zastosowania odpowiednich narzędzi do ich praktycznego rozwiązania.

This course allows guest users to enter