Europan Language Portfolio (LOLIPOP)
(ELP - LOLIPOP)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Europan Language Portfolio - testing site.
--------------------------------------------------
Europejskie Portfolio Językowe - stron testowa.
Wdrażamy projekt Europejskiego Portfolia językowego on-line w ramach projektu LOLIPOP.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key