Rachunkowość zarządcza kopiuj 2
(ManAcc_2)

 This course allows guest users to enter

Rachunkowość zarządcza jest podsystemem informacyjnym przedsiębiorstwa. Najważniejszym celem rachunkowości zarządczej jest wspieranie menedżerów w podejmowaniu szybkich i racjonalnych decyzji przez kształtowanie wiarygodnego systemu informacji analitycznej. Umożliwia to stymulowanie efektywnych działań w jednostkach, nakierowanych na ujawnianie rezerw kosztowych i generowanie nadwyżki ekonomicznej. Przedmiotem zainteresowania rachunkowości zarządczej są głównie koszty, a podstawowym zadaniem jest dostarczenie informacji wspomagających proces zarządzania rentownością. Realizacja tego zadania umożliwia racjonalizację i dyscyplinowanie ponoszonych kosztów poprzez motywowanie do efektywnego działania i kontrolę. Dodatkowo wspiera to procesy planowania i zarządzania przepływami pieniężnymi, kształtowania odpowiednich relacji pomiędzy strukturą majątku a źródłami jego finansowania. Służy także integracji pracowników wokół opracowanych wspólnie celów firmy oraz wspomaga proces zarządzania zorientowanego na realizację zadań i delegowanie uprawnień.

This course allows guest users to enter