Sub-categories
kursy wprowadzające

 • Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs

 • Ekonometria umożliwia absolwentowi ekonomii analizę i prognozowanie zjawisk ekonomicznych. Ten przedmiot daje podstawę do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w przedsiębiorstwie działającym w gospodarce rynkowej w warunkach niepewności i ryzyka.

  Metody ekonometryczne umożliwiają empiryczną weryfikację wyprowadzanych w ramach ekonomii matematycznej teoretycznych zależności mikro- i makroekonomicznych. Ekonometria dostarcza ilościowych narzędzi do opisu i przewidywania funkcjonowania układu gospodarczego, stąd jej metody mogą być wykorzystane w innych dyscyplinach ekonomicznych, badaniach rynku oraz w zarządzaniu.

 • Ekonomia matematyczna stanowi pewne podejście do analizy ekonomicznej, w którym stosuje mniej lub bardziej zaawansowany się aparat matematyczny. Praktycznie trudno jest określić granice ekonomii „niematematycznej” i „matematycznej”. W większości podręczników ekonomicznych stosuje się w jakimś zakresie formalizację ujmowanych zagadnień. Przez ekonomię matematyczną rozumie się jednak zazwyczaj taki sposób prowadzenia rozważań ekonomicznych, który wykracza poza podstawy geometrii czy algebry liniowej. Ekonomia matematyczna obejmuje wyłącznie teoretyczne aspekty analizy mikro- i makroekonomicznej, bez empirycznej weryfikacji wyprowadzanych zależności.

 • Ekonomika sektora publicznego jest jednym z przedmiotów akademickich, który wywodzi się z zakresu przedmiotów ekonomicznych i finansów publicznych. Bazuje na rozwiązanich wypracowanych w terii ekonomii i finansach.Ekonomika sektora publicznego skupia się na istocie i specyfice funkcjonowania podmiotów sektora publicznego w zakresie usług publicznych.Zaprezentowano podmiotową i funkcjonalną stronę sektora publicznego, wskazano na mechanizmy funkcjonowania w aspekcie zmian zachodzących w tym sektorze.

 •  Najstarsza refleksja człowieka nad sobą i światem jest podstawą nauki filozofii i fundamentem myślenia kształtującego człowieka. Jej korzenie i podstawy stanowią o tożsamości w kulturze judeo-chrześcijańskiej, sposobie myślenia, poznania rzeczywistości i metodologii działań zarówno jednostkowych jak i społecznych. Kurs daje studentowi nie tylko podstawę do samodzielnego myślenia ale i spojrzenie na samego siebie i swoją rolę z perspektywy uogólnienia myślenia charakterytycznego dla nauk szczegółowych.
 • Finanse i bankowość jest istotnym przedmiotem akademickim odnoszącym się do zjawisk pieniężnych i ryzyka na rynkach finansowych. Przedmiot ten obejmuje szeroko rozumiane procesy i zjawiska finansowe, prezentuje rolę i zasady funkcjonowania rynków finansowych, których istotnymi instytucjami są banki. Rynki finansowe są czułym barometrem zmian gospodarczych i politycznych.
 • 'Gospodarka a środowisko" należy do grupy przedmiotów interdyscyplinarnych, bowiem zajmuje się interakcjami zachodzącymi w makrosystemie  środowisko-gospodarka-społeczeństwo.  Punktem wyścia jest stan i zagrożenie elementów środowiska przyrodniczego i na tym tle system prawny jego ochrony, polityka ekologiczna Polski i Unii Europejskiej oraz   instrumenty planistyczne, prawne i ekonomiczne umożliwiające gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 • Kurs ten ma na celu zapoznanie się z istotą budowy i funkcjonowania systemów informatycznych wykorzystywanych w instytucjach bankowych. Informatyczne systemy w banku są specyficznym rodzajem systemów informatycznych ukierunkowanych w swoim działaniu na konkretne zadania wykonywane tylko w tego typu instytucjach. Głównym zadaniem informatycznych systemów w banku jest usprawnienie działalności banku poprzez gromadzenie niezbędnych informacji na temat klientów oraz wykonywanych transakcji w obrębie jednego lub w kilku oddziałach banku. Do tego dochodzi szereg funkcji w jakie takie systemy muszą być wyposażone takie jak szczególne zabezpieczenia systemu oraz możliwość komunikacji z systemem rozliczeń międzybankowych. W obrębie tego kursu zapoznamy się również ze szczegółową budową przykładowego bankowego systemu informatycznego wykorzystywanego współcześnie w instytucjach bankowych. Poznamy również krótką historię powstania i rozwoju krajowych oraz zagranicznych systemów informatycznych w bankach. Ostatnimi zagadnieniami poruszanymi w obrębie tego kursu będzie zastosowanie tych systemów w bankowości elektronicznej oraz bankowości wirtualnej.

 • Nowoczesne modele makroekonomiczne pozwalające lepiej zrozumieć procesy gospodarcze w globalizującej się gospodarce
 • Marketing społeczny jestprzedmiotem akademickim, który stosunkowo od niedawna pojawia się w programachpolskich studiów ekonomicznych. Ranga tego rodzaju kształcenia wzrasta, odkąd wnowej polskiej rzeczywistości zaistniały szczególne powody myślenia oprzyszłości w kontekście pojawienia się trudnych dylematów etycznych w świeciebiznesu. Radykalna zmiana makrootoczenia przedsiębiorstw w ostatnich kilkunastulatach, wynikająca z umiędzynarodowienia gospodarki światowej, utworzeniajednolitego rynku europejskiego, otwarcia się Europy Środkowo-Wschodnieji pojawienia się nowych konkurentów, stawia przed przedsiębiorstwamikrytyczne wyzwania.

  Sposób i zakres angażowania się przedsiębiorstw w urzeczywistnianiecelów ogólnoludzkich, szczególnie tych, które dotyczą wspólnej przyszłości,nieustannie ewoluuje wraz z rozwojem społecznym. Działania te są odpowiedziąbiznesu na zmieniające się otoczenie społeczne, które staje się coraz bardziejświadome zagrożeń stojących przed człowiekiem i bogatsze w doświadczenia. W obeccoraz większych rygorów społecznych oraz zmniejszającego się zakresubezpośredniej ingerencji państwa w działalność gospodarczą, wzrastaodpowiedzialność przedsiębiorstw za kierunek rozwoju cywilizacyjnego, a tymsamym za przyszły kształt świata, proporcjonalnie do wpływu, jaki działania tewywierają.

  Jednymz ważniejszych powodów podjęcia na studiach ekonomicznych problematykispołecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest potrzeba lub wręczkonieczność uświadomienia studentom, w większości przyszłym lub jużfunkcjonującym na rynku menedżerom i przedsiębiorcom, że w pogoni za zyskiem ekonomicznym i maksymalizacjąwartości przedsiębiorstwa liczy się coś więcej - coś, co ma trudno wymiernąwartość, ale czyni z nich ludzi godnych zaufania – poczucie społecznegoobowiązku i przyzwoitości, jakieś standardy etyczne, jakieś reguły, któreokreślają, gdzie kończy się dobro, a zaczyna zło.

  Poszukiwanie przez przedsiębiorstwa źródła unikalności swojej oferty w obszarze korzyści społecznych jest reakcją na daleko idące oczekiwaniaspołeczne w tym zakresie, wywołane ubocznymi, negatywnymi skutkami ichdziałalności na współczesnym etapie rozwoju społeczeństwa. Każdy etap tego rozwoju wnosi nowe ideały, przekonaniai standardy cenione przez społeczności. Oprócz procesów legislacji i regulacji,na danym etapie rozwijają się różnorodne normy społeczne, które wyrażająprawidłowe lub akceptowalne zachowania.

  Im trudniejsza i bardziej złożona jest sytuacja przedsiębiorstw, tymbardziej potrzebna jest im refleksja etyczna i podejście strategiczne, którepozwalają spojrzeć na warunki i możliwości ich rozwoju w sposób całościowy,wybiegający w przyszłość. Współuczestnicząc w integralnym rozwoju społecznymprzedsiębiorstwa muszą bowiem liczyć się z opinią społeczeństwa i wzajemnie kształtować wzajemne relacje.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze to część ekonomii, zajmująca się międzynarodowymi przepływami gospodarczymi. Obejmują one handel towarami, wymianę usługową, przepływy kapitału oraz przepływy siły roboczej, czyli procesy migracyjne. Podobnie jak w ekonomii, w międzynarodowych stosunkach gospodarczych wyróżnia się płaszczyznę mikro- (np. handel międzynarodowy) i makroekonomiczną (np. problem równowagi płatniczej). Międzynarodowe stosunki gospodarcze są nauką interdyscyplinarną. Obok ekonomii, można w nich znaleźć elementy politologii, prawa międzynarodowego czy socjologii. Międzynarodowe stosunki gospodarcze omawiają zagadnienia, o których często pisze prasa i dyskutują osoby publiczne, takie jak: wpływ handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy, konkurencyjność międzynarodowa, optymalny poziom kursu walutowego, zasadność i możliwości ograniczenia importu, przyczyny deficytu handlowego lub skutki nierównowagi bilansu płatniczego. W międzynarodowych stosunkach gospodarczych wyróżnia się zwykle cztery najważniejsze grupy zagadnień. Są to: teoria handlu międzynarodowego, zagraniczna polityka ekonomiczna, kurs walutowy i bilans płatniczy oraz makroekonomia gospodarki otwartej.

 • Mikroekonomia zajmuje się zachowaniem poszczególnych podmiotów mikroekonomicznych: gospodarstwa domowego i przedsiębiorstw. Analiza mikroekonomiczna obejmuje indywidualne decyzje i zachowania podmiotów na pojedynczych rynkach. Do sfer mikroekonomii zalicza się: rynki dóbr, rynki czynników produkcji i rynki finansowe. Zagadnienia, na które stara się odpowiedzieć mikroekonomia to:

  1. Co jest przedmiotem wyboru dokonywanego przez gospodarstwa domowe lub przedsiębiorstwa?

  2. Jakie jest kryterium wyboru?

  3. Jakie są ograniczenia w procesie wyboru?

 • Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs
 • Polityka fiskalna i monetarna to jeden z przedmiotów akademickich, które łączą w sobie elementy wiedzy z wielu dziedzin. Chodzi zwłaszcza o ekonomię, prawo (na przykład finansowe, gospodarcze), historię gospodarczą, a nawet psychologię. Tego rodzaju polityka w praktyce opiera się na wykorzystaniu instrumentów takich jak chociażby podatki, cła, określone konstrukcje budżetowe, instrumenty kontroli podaży pieniądza itp., do realizacji pożądanych celów. Cele, o których mowa, to w szczególności: stabilizacja gospodarki, utrzymanie niskiego bezrobocia, zachowanie równowagi na rynkach finansowych. Do uzyskania wiedzy na temat polityki fiskalnej i monetarnej koniczne jest zatem przede wszystkim poznanie pojęć, konstrukcji teoretycznych, instytucji prawnych, które są tradycyjnie wykorzystywane do opracowania założeń, praktycznej realizacji i oceny skutków takiej polotyki.

 • Polityka fiskalna i monetarna to jeden z przedmiotów akademickich, które łączą w sobie elementy wiedzy z wielu dziedzin. Chodzi zwłaszcza o ekonomię, prawo (na przykład finansowe, gospodarcze), historię gospodarczą, a nawet psychologię. Tego rodzaju polityka w praktyce opiera się na wykorzystaniu instrumentów takich jak chociażby podatki, cła, określone konstrukcje budżetowe, instrumenty kontroli podaży pieniądza itp., do realizacji pożądanych celów. Cele, o których mowa, to w szczególności: stabilizacja gospodarki, utrzymanie niskiego bezrobocia, zachowanie równowagi na rynkach finansowych. Do uzyskania wiedzy na temat polityki fiskalnej i monetarnej koniczne jest zatem przede wszystkim poznanie pojęć, konstrukcji teoretycznych, instytucji prawnych, które są tradycyjnie wykorzystywane do opracowania założeń, praktycznej realizacji i oceny skutków takiej polotyki.

 • Prawna ochrona środowiska wyraża się w regulacji określonych działań, podejmowanych wobec środowiska, a polegających w szczególności na: racjonalnym gospodarowaniu (pozyskiwaniu i wykorzystaniu) zasobów środowiska, czyli jego składników mających znaczenie gospodarcze lub służących do zaspokoje­nia potrzeb bytowych czło­wieka; zachowywaniu elementów środowiska w stanie pierwotnym lub możliwie najbardziej do niego zbliżonym (zapobieganie zmianom istniejącego stanu lub przywracanie naruszonego stanu pierwotne­go); kształtowaniu środowiska dla uzyskania założonych walorów z punktu widzenia zaspokajania potrzeb człowie­ka (w tym restaurowanie i uzdrawianie zniszczonych elementów); zapobieganiu wprowadzania zanieczyszczeń, rozumianych jako zjawiska fizyczne, stany, formy substancji i energii o charakterze, ilości czy jakości nienaturalnej dla środowiska, naruszające jego równowagę.

  Cechami charakterystycznymi prawa ochrony środowiska, traktowanego jako narzędzie po­lityki środowiskowej jest to, że prawo to ma szeroko rozwinięte podstawy w naukach przy­rodniczych, co od­różnia ten zespół norm od innych składników porządku prawnego. Obejmuje rozległy obszar unormowań prawnych, wy­kraczających poza każdą z dotychczas ustalonych gałęzi prawa, w skład tego systemu norm wchodzą instytucje prawne wywodzące się z różnych gałęzi prawa, według niektórych poglądów wyodrębniające się w nową gałąź. Prawo to posługuje się metodami regulacji prawnej, będącymi kompilacją metod charakte­rystycznych dla wielu gałęzi prawa, przy czym wśród norm prawnych realizujących funkcje prawa w dziedzinie ochrony środowiska szczególną rolę odgrywają normy zaliczone do dziedziny prawa administracyjnego.

  Prawo ochrony środowiska dość szybko staje się rozbudowanym systemem przepisów, co spowodowane jest z jednej strony ciągłym rozwojem tych norm poprzez obejmowanie regulacją nowych zagadnień, poszukiwaniem nowych, skuteczniejszych rozwiązań prawnych, z drugiej zaś coraz szerszym oddziaływaniem prawa międzynarodo­wego.

 • Przedmiot "Przedsiębiorczość" jest wykładany na studiach drugiego stopnia jako kontynuacja przedmiotu  Podstawy przedsiębiorczości prowadzonego na studiach pierwszego stopnia. W związku z tym program nauczania został rozszerzony o rozwiązania budowy strategii z punktu widzenia konkurencji lub współpracy. Konsekwencją tego jest skupienie uwagi na systemach informacyjnych wspomagających przedsiębiorczość, na zarządzaniu projektami i innowacjami, na systemie benchmarkingu, w tym w nawiązaniu do problemów globalizacyjnych oraz na zagadnieniach psychologii w biznesie.
 • Poznanie podstawowych zagadnień psychologii pozwoli Ci uzyskać odpowiedź na wiele pytań, które nurtowały człowieka od  momentu, kiedy zaczął zadawać sobie pytania: kim jestem? jak to sieędzieje, że mogę poznawać świat? dlaczego ludzie różnią się między sobą? czy człowiek jest dobry, czy zły? czy można świadomie zmieniać siebie samego i innych ludzi? jak unikać problemów? jak być kochanym, szanowanym i lubianym? dlaczego niektórzy z nas mają problemy ze sobą i innymi ludźmi? jak rozmawiać z innymi, aby nas słuchali? jak osiągnąć sukces? jak pozostać sobą, pomimo nacisków ze strony innych ludzi? jak efektywnie uczyć się, pracować i rozwijać?

  A także wiele innych pytań, które rodzą sie w naszej głowie każdego dnia. Jeżeli masz ochotę przybliżyć się do poznania odpowiedzi na większość z tych pytań, zainteresuj sie psychologią. Proponujemy Ci na początek analizę wybranych zagadnień, którymi zajmuje się ta nauka. Niektóre z nich zostaną przedstawione ogólnie, niektóre - interesujące większość z nas -  bardziej szczegółowo. Zapraszamy Cię do poszukiwania odpowiedzi na wiele pytań o naturę człowieka, możliwości rozwijania się i doskonalenia kontaktów z innymi ludźmi.

 • Na tym przedmiocie będziemy poznawać specyfikę rachunkowości bankowej.
 • Rynek i prawo pracy jest jednym z przedmiotów nauczania akademickiego w grupie przedmiotów ekonomicznych. Praca jest zasadniczym sposobem na zaspokajanie ludzkich potrzeb, bądź bezpośrednio w zakresie wytwarzania niezbędnych dóbr na własne potrzeby, bądź też pośrednio poprzez zarabianie pieniędzy w celu uzyskania środków na zakup towarów czy usług. W dobie coraz bardziej rozwijającego się podziału pracy to właśnie ta druga formuła nabrała, i to od dawna, szczególnego znaczenia. Realizowany przedmiot podejmuje więc zagadnienia dostępu do pracy (działalności) zarobkowej, zarówno w aspektach prawnych jak i faktycznych, przedstawiając różne jego uwarunkowania, zwłaszcza w dobie dokonanych i nadal trwających zmian gospodarczych. Podstawowym trzonem zagadnień programowych są regulacje prawa pracy, którym nasz system prawa nadal daje priorytet w systemie zatrudnienia. Sygnalizuje się jednak również inne formy zatrudnienia - pozapracowniczego, jako może nie alternatywę dla prawa pracy ale zwiększenie rozwiązań w zakresie dostępu do pracy i zarobkowania. Ma to istotne znaczenie w walce z bezrobociem, które to zjawisko stanowi zasadniczy problem w funkcjonowaniu państwa i znaczącej grupy obywateli.

 • Rynki i instytucje finansowe

  Jest to jednym z przedmiotów akademickich, obejmującym podstawową wiedzę w zakresie organizacji i funkcjonowania rynków finansowych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych, instytucji finansowych, segmentów operacyjnych rynku finansowego. W ramach programu przedmiotu zaprezen­towano najważniejsze kwestie związane z inwestowaniem w pa­piery wartościowe rynku pieniężnego i kapitałowego, w tym wycenę akcji, obli­gacji, kontraktów terminowych oraz analizę portfelową. Opisano sposób funk­cjonowania giełdy, ustalania kursów giełdowych. Przedstawiono działalność inwestorów instytucjonalnych na rynku kapitałowym z uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych i bankowości inwes­tycyjnej. Podstawowym celem przedmiotu jest przedstawienie słuchaczom wiedzy o ryn­ku finansowym w podziale na trzy jego podstawowe segmenty, jakimi są: rynek pieniężny, rynek kapitałowy i rynek instrumentów pochodnych, oraz o czynio­nych na nich inwestycjach w papiery wartościowe i możliwościach analizy opła­calności tych inwestycji. Scharakteryzowano także stan organizacji i rozwoju rynku finansowego w Polsce.

  nki i instytucje finansowe
 • Znajomość metod statystycznych, dla wyboru odpowiednich sposobów gospodarowania na podstawie rzetelnej identyfikacji zjawisk i procesów społeczno - ekonomicznych, nabiera obecnie, w warunkach gospodarki rynkowej, szczególnego znaczenia. Współcześnie, ekonomista będzie zmuszony korzystać z różnych metod statystycznych dla identyfikacji, analizy oraz prognozy zjawisk krótko i długookresowych, w celu dostarczenia informacji o otaczającej rzeczywistości, które mają być przesłanką podejmowania decyzji przez zainteresowane podmioty.

 • Teoria rozwoju regionalnego jest przedmiotem, który powstał pod koniec XX w. u jego podstaw leży koncepcja trwałego rozwoju regionalnego. 

 • Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs
 • Przedmiot zarządzanie strategiczne skoncentrowany jest na procesie zarządzania, ukierunkowanym na formułowanie i wdrażanie strategii - w odpowiedzi na zachodzące w otoczeniu zmiany lub wyprzedzający te zmiany, służącym realizacji celów strategicznych oraz sprzyjającym wyższemu stopniowi zgodności organizacji i jej otoczenia. Zarządzanie strategiczne jest procesem wieloetapowym, w którym szczególnej wagi nabiera analiza strategiczna obejmująca: po pierwsze - strategiczną analizę otoczenia, po drugie - analizy strategiczne ukierunkowane na konkurencję, po trzecie - analizę potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od „tradycyjnie” pojmowanego zarządzania, zarządzanie strategiczne ce**e otwartość, kompleksowość, kreatywność, współdziałanie i orientacja na wyniki. Konfiguracja zarządzania strategicznego formowana jest na trzech płaszczyznach: na poziomie całej organizacji, na poziomie strategicznych jednostek gospodarczych (SBU) oraz na poziomie funkcjonalnym. Reasumując, podstawowym zadaniem zarządzania strategicznego jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o źródła sukcesu organizacji.