• Analiza i diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstw jest jednym z przedmiotów wprowadzających w specyfikę i szczegóły analizy finansowej przedsiębiorstwa. Analiza ekonomiczna jako dyscyplina naukowa zajmuje się wyszukiwaniem i mierzeniem związków zachodzących między zjawiskami ekonomicznymi oraz wykrywaniem za pomocą rozmaitych metod badawczych prawidłowości dotyczących zachowań podmiotów gospodarczych. Decyzje i wnioski podejmowane na podstawie wyników przeprowadzonych analiz są adekwatne do zachodzących procesów w przedsiębiorstwie.
 • Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs
 • Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs
 • Ekonometria umożliwia wyposażenie absolwenta ekonomii w wiedzę niezbędną do analizy i prognozowania zjawisk ekonomicznych. Daje podstawę do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w przedsiębiorstwie działającym w gospodarce rynkowej w warunkach niepewności i ryzyka. Wiedza ta jest oparta na sformalizowanym aparacie narzędziowym wspomaganym komputerem.

  Metody ekonometryczne umożliwiają empiryczną weryfikację wyprowadzanych w ramach ekonomii matematycznej teoretycznych zależności mikro- i makroekonomicznych. Ekonometria dostarcza ilościowych narzędzi do opisu i przewidywania funkcjonowania układu gospodarczego, stąd jej metody mogą być wykorzystane w innych dyscyplinach ekonomicznych, badaniach rynku oraz w zarządzaniu.

 • metody matematyczne w służbie ekonomistów
 • Przedmiot Encyklopedia prawa jest przeznaczony dla studentów kierunków nieprawniczych studiów magisterskich i licencjackich. Jego celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i instytucjami prawnymi prawoznawstwa oraz wybranych gałęzi systemu prawa obowiązującego w Polsce. W ramach tego przedmiotu omawiane są wybrane zagadnienia wstępu do nauki
 • Finanse i bankowość jest istotnym przedmiotem akademickim odnoszącym się do zjawisk pieniężnych. Przedmiot ten obejmuje szeroko rozumiane procesy i zjawiska finansowe, prezentuje rolę i zasady funkcjonowania gospodarki finansowej i instytucji finansowych. Jednymi z istotnych instytucji finansowych są banki. Ich rola jest wielowątkowa zarówno z punktu widzenia gospodarki, funkcjonowania przedsiębiorstw, jak i warunków funkcjonowania społeczeństw. Rynki finansowe, na których funkcjonują banki, są czułym barometrem zmian gospodarczych i politycznych.
 • Finanse przedsiębiorstw jest jednym z przedmiotów specjalistycznych, które wywodzą się z praktyki gospodarczej. Bazują one na rozwiązaniach pochodzących z prawa finansowego, rachunkowości, systemów podatkowych i innych bardziej szczegółowych dyscyplin. Wiedza z przedmiotu finanse przedsiębiorstw nabiera oraz większego znaczenia w praktyce funkcjonowania firm. Jest niezbędna zarówno pracownikom służb finansowych, jak i różnego stopnia menadżerom. Podejmowane decyzje wiążą się z koniecznością przeprowadzenia wcześniejszych analiz, uwzględniające skutki finansowe tych decyzji. Całość rozważań można podzielić na trzy bloki tematyczne: wprowadzenie oraz długoterminowe i krótkoterminowe zarządzanie finansami.

  Celem kształcenia jest zapoznanie internautów ( studentów ) z podstawowymi problemami z zakresu gospodarki finansowej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, przy uwzględnieniu zarówno zagadnień z zakresu decyzji wewnętrznych jak i dotyczących relacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem.

  Wiadomości nabyte przez słuchacza. Z przeprowadzonych zajęć student powinien wynieść wiedzę na temat istotnych problemów zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim umiejętność czytania sprawozdania finansowego przedsiębiorstw, dokonywania oceny jego sytuacji finansowej i efektywności realizowanych inwestycji z uwzględnieniem zmienności pieniądza w czasie i towarzyszącego decyzjom finansowym ryzyka

  Umiejętności nabyte przez słuchacza. Umiejętność identyfikacji problemów i ich interpretacji finansowej i na tej podstawie samodzielnego wyboru i zastosowania odpowiednich narzędzi do ich praktycznego rozwiązania.

 • Po zmianach ustrojowych w związku z powstaniem III Rzeczpospolitej w polskiej myśli ekonomiczne zostało przywrócone zainteresowanie finansami publicznymi , nauki wywodzące się ze skarbowości. Jak wskazuje tytuł , nauka ta jest związana z finansami czyli gromadzeniem i wydatkowaniem pieniędzy w określonym, w tym przypadku publicznym celu. A pieniądz , tak jak i finanse publiczne dostosowywały się zawsze do określonych wymagań cywilizacyjnych, zmieniając swój zakres i formę. Współczesny model państwa w którym Polska jest uczestnikiem Unii Europejskiej , a zarazem władza została podzielona na państwową i samorządową co, podobnie jak w innych państwach wyznaczyło nowe obszary dla finansów publicznych. Należy też wspomnieć o współcześnie bardzo rozbudowanych instytucjach budżetowych o charakterze publicznym. To wszystko powoduj, że dość niejednoznacznie jest określane przez różnych autorów, pojęcie finansów publicznych. Nie wnikając w dyskusje w tym zakresie, dla potrzeb tego wykładu przyjęto podział na finanse prywatne i finanse publiczne obejmujące zasoby pieniężne państwa samorządów i innych budżetowych instytucji publicznych. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyka finansów publicznych jako podstawy ekonomicznej funkcjonowania naszego państwa , jednostek samorządowych innych instytucji budżetowych w świetle wymagań i standardów Unii Europejskiej. Wiadomości nabyte przez studentów pozwolą na lepsze rozumienie funkcjonowania władz publicznych w uwarunkowaniach finansowych. Umiejętności nabyte przez słuchacza pozwolą na poprawne merytorycznie występowanie oraz przyjmowanie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji w sektorze publicznym.
 • Geografia jest nauką zajmującą się przestrzennym rozmieszczeniem zjawisk społeczno-gospodarczych. W ramach przedmiotu poznajemy przyrodniczo-gospodarcze  i społeczne uwarunkowania prowadzonej przez czlowieka dzialalności oraz współczesne procesy i tendencje   zachodzace w gospodarkach o różnym poziomie rozwoju.  

 • Rozwój gospodarki światowej na przestrzeni dziejów, od form prostych po rozwiniętą gospodarkę rynkową, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i Polski.

 • Historia myśli ekonomicznej
 • Treści programowe przedmiotu informatyke:
  • Sprzęt komputerowy.
  • Systemy operacyjne.
  • Edytory tekstu.
  • Arkusze kalkulacyjne.
  • Internet.
 • Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs
 • Makroekonomia jest jedną z dwóch podstawowych gałęzi ekonomii. W odróżnieniu od mikroekonomii koncentruje się na analizie problemów w skali całej gospodarki.
 • Marketing jest to pewna filozofia prowadzenia działalności gospodarczej ukierunkowana na satysfakcję klientów oraz zaspakajanie potrzeb finansowych przedsiębiorstw.
 • Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs
 • „Metody wyceny projektów gospodarczych” to przedmiot wprowadzający studenta w zagadnienia z zakresu dyscypliny finansów przedsiębiorstw, a szerzej – w zagadnienia zarządzania finansami. Z uwagi na szeroki i interdyscyplinarny charakter tej dyscypliny, zaproponowany program ograniczony został do zagadnień dotyczących podejmowania decyzji w przypadku rozwoju firmy i konieczności wzięcia pod uwagę najistotniejszych aspektów z tego obszaru. Program obejmuje metodologię planowania i finansowania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych przy uwzględnieniu zarówno zmian wewnątrz przedsiębiorstwa jak i uwarunkowań zewnętrznych (otoczenia). Istotnym wydaje się poruszenie problemów dotyczących działalności przedsiębiorstwa w otoczeniu mniej stabilnym, a więc obejmującym zmiany, co będzie z kolei wymagało od przedsiębiorstwa przeprowadzenia dodatkowych analiz uwzględniających niepewność i ryzyko. Szacowanie ryzyka i określenie prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń w gospodarce w przyszłości, pomimo wielu trudności, może pozwolić na uniknięcie lub zminimalizowanie strat związanych ze zmianą warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa. Specyfika przedmiotu wymaga omówienia zagadnień dotyczących efektywności podjętych inwestycji, czyli ich opłacalności z punktu widzenia zarówno poniesionych kosztów jak i uzyskanych efektów.

 • Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs
 • Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs
 • „Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość prawa podatkowego kosztuje.” Kurs Podatki i Prawo Podatkowe umożliwia zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi obowiązujących w Polsce podatków. Jest to prezentacja zasadniczych  instytucji prawa podatkowego. Problematyka w ramach kursu jest ujęta dwutorowo, Z jednej strony jest to stworzenie podbudowy teoretycznej obejmującej: istotę podatku, zasady funkcjonowania  systemu podatkowego w Polsce, regulacje ogólnego prawa podatkowego oraz analizę konstrukcji każdego z obowiązujących podatków. Z drugiej, zaś strony kurs nakierowany jest na praktyczne rozwiązywanie problemów prawnopodatkowych np. wystosowanie pisma procesowego, wypełnienie formularza podatkowego, policzenie konkretnego podatku, a także udzielenie rady potencjalnemu podatnikowi - temu służą liczne kazusy zawarte w kursie.

 • Podstawy przedsiębiorczości są przedmiotem wykładanym na wyższych uczelniach, w którym obok treści teoretycznych znajdują się przykłady z praktyki gospodarczej. Przedmiot ten oparty jest na idei przedsiębiorczości i innowacji, które mają doprowadzić do pozytywnych zmian w systemie gospodarczym Polski. Przedsiębiorczość to kierunek myślenia i działania przyjęty w rozwiązywaniu problemów przede wszystkim ekonomicznych. Punktem wyjścia są zagadnienia psychologicznych wyznaczników sukcesu zawodowego, kreatywność i przedsiębiorczość jako cechy współczesnego menedżera, oraz kreatywność w procesie zarządzania i rozwiązywania problemów w firmie. Na tej podstawie tworzone są zasady poszukiwania pomysłów na działalność, organizację firmy oraz związane z tym zagadnienia komunikacji interpersonalnej, technik negocjacji, poznanie zasad rządzących rynkiem pracy jak również prowadzenia działalności w obszarze E-Biznes.
 • Podstawy zarządzania to przedmiot wprowadzający studentów w problematykę teorii i praktyki zarządzania od momentu powstania nauki o zarządzaniu do czasów współczesnych. Nauka o zarządzaniu należy do typowo wielodyscyplinarnych nauk. Ce**e się niższym poziomem uogólnienia w stosunku do ogólnej teorii systemów, prakseologii i cybernetyki. Obok własnej oryginalnej aparatury pojęciowej, nauka o zarządzaniu korzysta z aparatury pojęciowej wymienionych powyżej dyscyplin. W ramach omawianego przedmiotu będziemy koncentrować się na problemach sprawnego i skutecznego funkcjonowania zespołów ludzkich w organizacjach (instytucjach), w których realizowany jest proces zarządzania. Rozważania w ramach przedmiotu podstawy zarządzania mają stanowić podstawę i wprowadzenie do zagadnień realizowanych w ramach następnych przedmiotów z zakresu zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne, strategie rozwoju przedsiębiorstw, metody i techniki zarządzania.
 • Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs
 • Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs
 • Kurs z zakresu prawa gospodarczego obejmuje omówienie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, poszczególnych kategorii przedsiębiorców, prawa kontraktowego, prawa wekslowego i czekowego oraz prawa własności przemysłowej. Spośród kategorii przedsiębiorców najrzeszej omawiane jest zagadnienie spółek handlowych oraz spółki cywilnej. W ramach prawa kontraktowego przedstawiane są ogólne informocje o umowach cywilnoprawnych (zawarcie umowy, forma itd.). W dalszej części analizie zostają poddane konkretne  umowe  (m.in. sprzedaż, darowizna, poręczenie itd.). Celem kursu jest także zwrócenie uwagi na praktyczne możliwości zastosowania weksli i czeków w obrocie gospodarczym. Ta sama idea przyświeca prezentacji prawa własności przemysłowej. Kurs z zakresu prawa gospodarczego wydaje się być niezbędny dla każdego ekonomisty, pragnącego realizować się w praktyce życia gospodarczego.
 • Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs
 • Rachunek kosztów i wyników jest jednym z podstawowych przedmiotówakademickich bezpośrednio wykorzystujących rozwiązania wynikające z praktyki gospodarczej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. W ramach rachunku kosztów i wyników wykorzystywane są informacje zgromadzone w szeroko rozumianym systemie rachunkowości. Szczegółowej analizie poddawane są kategorie strumieniowe (koszty i przychody) oraz relacji pomiędzy nimi. Analizy tego typu są niezbędne dla rzetelnej oceny efektów działalności gospodarczej.

 • Rachunkowość - jest systemem ewidencyjnym którego celem jest klasyfikacja, pomiar i wycena działalności wyodrębionych jednostek gospdarczych. Zapoznamy się z klasyfikacją środków gospodarczych, bilansem, dokumentowaniem i ewidencją operacji gospodarczych. 

 • Oto informacja o rachunkowości finansowej ...
 • Rachunkowość podatkowa jest jednym z podsystemów rachunkowości i bezpośrednio wykorzystuje rozwiązania wynikające z praktyki gospodarczej. W ramach rachunkowości podatkowej dokonywana jest rejestracja efektów działalności gospodarczej w kontekście prawa podatkowego. Szczegółowej analizie poddane zostaną uproszczone formy ewidencji gospodarczej oraz ujęcie podatków w tym odroczonych w księgach rachunkowych.

 • Zajęcia dotyczą podstawowych zagadnień socjologii ogólnej oraz wybranych kwestii szczegółowych. Ich celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi kategoriami socjologii, a także zaznajomienie z rezultatami zastosowania owych kategorii do opisu życia społecznego.
  Problematykę kursu można podzielić na trzy części. Tematy z części pierwszej mają za zadanie zaznajomić z kluczowymi kategoriami socjologii oraz zaprezentować przedstawiany przez tę naukę obraz człowieka jako istoty uspołecznionej. Największy nacisk położony został na część drugą i trzecią, poświęcone odpowiednio: socjologicznemu opisowi nowoczesnego społeczeństwa jako rezultatu przemian zachodzących w ciągu kilku ostatnich stuleci oraz wybranym zagadnieniom socjologii kultury i elementom socjologii wiedzy. Na tym tle zostaną przedstawione podstawowe informacje na temat historii oraz specyfiki teorii i metod socjologii.
 • Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs
 • Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs
 • Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs
 • Rachunkowość zarządcza jest podsystemem informacyjnym przedsiębiorstwa. Najważniejszym celem rachunkowości zarządczej jest wspieranie menedżerów w podejmowaniu szybkich i racjonalnych decyzji przez kształtowanie wiarygodnego systemu informacji analitycznej. Umożliwia to stymulowanie efektywnych działań w jednostkach, nakierowanych na ujawnianie rezerw kosztowych i generowanie nadwyżki ekonomicznej. Przedmiotem zainteresowania rachunkowości zarządczej są głównie koszty, a podstawowym zadaniem jest dostarczenie informacji wspomagających proces zarządzania rentownością. Realizacja tego zadania umożliwia racjonalizację i dyscyplinowanie ponoszonych kosztów poprzez motywowanie do efektywnego działania i kontrolę. Dodatkowo wspiera to procesy planowania i zarządzania przepływami pieniężnymi, kształtowania odpowiednich relacji pomiędzy strukturą majątku a źródłami jego finansowania. Służy także integracji pracowników wokół opracowanych wspólnie celów firmy oraz wspomaga proces zarządzania zorientowanego na realizację zadań i delegowanie uprawnień.