Dział Nauki i Wydawnictw WSEiP

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Wydawnictwo WSEPiNM Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej

Email Drukuj PDF

Zasady etyki publikacyjnej

Stosowane przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach standardy etyczne oparte są na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacji – COPE (http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf) oraz zaleceniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce  (www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf). Standardy te dotyczą wszystkich stron procesu wydawniczego, tj. Wydawnictwa, Autorów i Recenzentów.

Zobowiązania Wydawnictwa

 1. Wydawnictwo zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny i recenzyjny.

 2. Wydawnictwo przeciwdziała praktykom niezgodnym z przyjętymi normami prawnymi i etycznymi, do których należą:

 • plagiat (autor wykorzystuje pracę innego autora bez zaznaczenia tego w tekście);

 • autoplagiat (zduplikowanie publikacji, czyli powtórne opublikowanie własnego utworu bądź jego fragmentów, jako nowego, bez podania o tym informacji);

 • fałszowanie lub  manipulowanie danymi, a także oszustwo w opisie wyników badań (np. ignorowanie podobnych wyników opublikowanych w innych pracach w celu wykazania nowatorstwa swoich badań);

 • ghost authorship (pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły się do powstania utworu);

 • guest authoshiphonorary authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie mają wkładu w powstanie utworu lub których udział w tworzeniu dzieła był znikomy);

 • ghostwriting (nieujawnienie znaczącego wkładu autora w powstanie utworu);

 • umieszczenie w wykazie autorów osób, które nie wyraziły na to zgody.

 1. Wydawnictwo zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych autorów, nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac.

 2. Wydawnictwo gwarantuje poszanowania autorskich praw osobistych autorów.

 3. Wydawnictwo przestrzega zasad równego traktowania autorów bez względu na: płeć, rasę, narodowość, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, przekonania. Publikacje oceniane są wyłącznie pod kątem jakości i rzetelności naukowej.

Zobowiązania Autorów

 1. Autorzy przyjmują do wiadomości i akceptują przyjęte przez Wydawnictwo zasady etyki publikacyjnej oraz sposób zorganizowania procesu redakcyjnego i recenzyjnego.

 2. Autorzy są zobligowani do zagwarantowania oryginalności dzieła zgłoszonego do publikacji i poszanowania praw autorskich innych osób (ujawnienie faktycznego udziału innych osób w powstanie dzieła, wykazanie wszystkich publikacji wykorzystanych podczas tworzenia utworu, ujawnienie konfliktu interesów, rzetelny opis zastosowanych metod, źródeł, cytatów, zapożyczeń itp.).

 3. Autorzy mają obowiązek podania źródeł finansowania publikacji, a także poinformowania
  o ewentualnym wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

 4. Zgłoszona do druku publikacja powinna zostać przygotowana według zaleceń edytorskich umieszczonych na stronie Wydawnictwa (Wskazówki dla Autorów).

 5. Autorzy zobowiązują się do nieskładania tego samego tekstu równocześnie w innych wydawnictwach.

 6. W przypadku uzasadnionych podejrzeń o naruszenie przez Autorów etyki publikacyjnej Wydawnictwo będzie stosować stosowane są procedury zalecane przez Comittee on Publication Ethics.

Zobowiązania Recenzentów:

 1. Recenzent – specjalista w dyscyplinie i tematyce odpowiedniej dla recenzowanego dzieła, powinien dochować wszelkich starań, aby rzetelnie i uczciwie ocenić jego wartość profesjonalną i poznawczą, samodzielność i nowatorstwo autora – na podstawie zobiektywizowanych kryteriów i stosownie do aktualnego stanu reprezentowanej przez siebie dyscypliny nauki. Uwagi krytyczne powinny być poparte stosowną argumentacją, natomiast niedopuszczalna jest personalna krytyka autora.

 2. Recenzent zapewnia o swojej bezstronności w stosunku do autora (brak pokrewieństwa, związków prawnych, zależności służbowej, a także bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji). Recenzent gwarantuje również brak konfliktu interesów wynikających z relacji łączącej recenzenta z firmą czy instytucją związaną z ocenianą pracą.

 3. Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie.

 4. Recenzja musi mieć formę pisemną i powinna być przygotowana według wzoru, udostępnionego na stronie Wydawnictwa (Arkusz Recenzenta). Recenzja powinna kończyć się rekomendacją o przyjęciu (bez zastrzeżeń, po poprawkach redakcyjnych lub zmianach merytorycznych) lub o odrzuceniu pracy.

 5. Recenzent ma obowiązek poinformować Wydawnictwo o podejrzeniu naruszenia praw autorskich innych osób, stwierdzeniu w treści ocenianej pracy istotnych podobieństw do innych, znanych mu prac, jak również uchybień w przytaczaniu danych.

 6. Recenzent zapewnia poufność (nie ujawni treści dzieła przed jego publikacją), a także daje gwarancję, że nie wykorzysta go dla własnych potrzeb lub do osiągnięcia osobistych korzyści. Nie powinien również wypowiadać się na temat dzieła przed jego opublikowaniem

 

 

 


Home Wydawnictwo WSEPiNM Zasady etyki publikacyjnej