Dział Nauki i Wydawnictw WSEiP

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Wydawnictwo WSEPiNM Procedura wydawnicza

Procedura wydawnicza

Email Drukuj PDF

Procedura wydawnicza

 1. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach prowadzi działalność edytorską, która obejmuje przede wszystkim dzieła z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu, zgłoszone przez pracowników Uczelni, tj.:

 1. publikacje zwarte o charakterze monografii naukowych jedno- i wieloautorskich,

 2. materiały z konferencji i sympozjów,

 3. zeszyty naukowe,

 4. podręczniki akademickie, skrypty, zbiory ćwiczeń, itp.,

 5. materiały informacyjne i promocyjne.

 1. Wydawnictwo przyjmuje do druku również publikacje zlecone z zewnątrz i/lub współwydawane
  z innymi podmiotami, określając warunki
  , sposób i koszt wydania publikacji.

 2. Organem Wydawnictwa odpowiedzialnym z poziom merytoryczny i edytorski wydawanych dzieł jak również poszanowanie zasad etyki wydawniczej jest Rada Programowa (zob. Zasady etyki wydawniczej). Radę Programową tworzą: Przewodniczący Rady, dziekani Wydziałów, kierownik Działu Nauki i Wydawnictw, kierownik Biblioteki. Przewodniczącego Rady Programowej powołuje Rektor.

 3. Wydanie publikacji określonych w pkt. 1 odbywa się na podstawie rocznego planu wydawniczego, przyjętego przez Radę Programową i zatwierdzonego przez Kanclerza. Zgłoszenia publikacji do rocznego planu wydawniczego autorzy dokonują na formularzu wniosku wydawniczego – do dnia
  31 października roku poprzedzającego rok publikacji. Na podstawie złożonych wniosków wydawniczych kierownik Działu Nauki i Wydawnictw sporządza projekt rocznego planu wydawniczego i przedstawia go do akceptacji Radzie Programowej. Przyjęty przez Radę roczny plan wydawniczy jest zatwierdzany do realizacji jest przez Kanclerza Uczelni. Publikacje nieujęte w planie, o których mowa w pkt. 2, mogą być przyjęte do realizacji po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Programowej i zatwierdzeniu przez Kanclerza.

 4. Rada Programowa, przed podjęciem decyzji o ujęciu dzieła w rocznym planie wydawniczym, może zwrócić się do Redakcji o wstępną ocenę dzieła pod względem formalnym (przestrzegania wymogów edytorskich, zgodności problematyki z profilem Wydawnictwa) i merytorycznym (oryginalności
  i rzetelności naukowej).

 5. Za całokształt działań organizacyjnych i formalno-prawnych związanych z procesem wydawniczym (m.in. przydzielenie numeru ISBN, przygotowanie umów, druk, promocja dzieła) odpowiada kierownik Działu Nauki i Wydawnictw. Za przygotowanie dzieła do druku (przeprowadzenie procesu recenzowania, opracowanie redakcyjne, korekta i adjustacja, projekt okładki, skład) odpowiada Redakcja.

 6. Autor (redaktor naukowy) dostarcza kierownikowi Działu Nauki i Wydawnictw 1 egzemplarz dzieła
  w formie  drukowanej  oraz zapisany na nośniku elektronicznym (np. płyta CD), przy czym tekst musi być przygotowany zgodnie z wytycznymi –
  Wskazówki dla Autorów. Przed skierowaniem do dalszego opracowania podlega on sprawdzeniu w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

 7. Kierownik Działu Nauki i Wydawnictw przekazuje zatwierdzoną do druku publikację Redakcji, która przeprowadza Procedurę recenzowania i wykonuje czynności przygotowania dzieła do druku.

 8. Decyzję o wyborze drukarni realizującej zlecenie druku dzieła podejmuje Kanclerz na podstawie propozycji wynikających z rozeznania rynku, przedstawionych przez kierownika Działu Nauki
  i Wydawnictw. Kanclerz ustala wielkość nakładu oraz cenę zbytu dzieła (na podstawie poniesionych kosztów). Kanclerz może również podjąć decyzję o przeznaczeniu części nakładu dzieła
  na promocję uczelni.

 9. Dystrybucję działa prowadzi Biblioteka WSEPiNM

 


Home Wydawnictwo WSEPiNM Procedura wydawnicza