Dział Nauki i Wydawnictw WSEiP

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Wydawnictwo WSEPiNM Procedura recenzowania

Procedura recenzowania

Email Drukuj PDF

Procedura recenzowania

 1. Procedurę recenzowania dzieła przekazanego do publikacji w Wydawnictwie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach prowadzi Redakcja. Procedura jest inicjowana dla dzieł, które zostały ujęte w rocznym planie wydawniczym Uczelni, przyjętym przez Radę Programową Wydawnictwa i zatwierdzonym przez Kanclerza, bądź zostały skierowane do druku decyzją Kanclerza.

 2. Rada Programowa, przed podjęciem decyzji o ujęciu dzieła w rocznym planie wydawniczym, może zwrócić się do Redakcji o wstępną ocenę dzieła pod względem formalnym (przestrzegania wymogów edytorskich, zgodności problematyki z profilem Wydawnictwa) i merytorycznym (oryginalności i rzetelności naukowej). Teksty nie odpowiadające profilowi Wydawnictwa i/lub zawierające poważne błędy są zwracane autorowi bez dalszego biegu.

 3. W zależności od rodzaju dzieła do jego oceny powołuje się jednego albo dwóch lub więcej recenzentów spoza jednostki, z której pochodzi autor dzieła. Relacje pomiędzy autorem, a recenzentami powinny spełniać następujące kryteria:

 • brak bezpośrednich relacji osobistych opartych na pokrewieństwie do drugiego stopnia, związku małżeńskim;

 • brak podległości zawodowej;

 • brak bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

 1. Wyboru recenzenta/recenzentów dokonuje Redakcja, przy czym kandydat na recenzenta musi mieć co najmniej stopień naukowy doktora, a także być kompetentny oraz posiadać odpowiedni dorobek naukowy w dziedzinie, której dotyczy dzieło. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.

 2. Redakcja przekazuje potencjalnemu recenzentowi streszczenie dzieła, określając termin podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu dzieła do recenzji.

 3. Recenzowanie tekstów odbywa się wg zasady, że autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości do chwili publikacji dzieła (tzw. podwójnie ślepa recenzja „double-blind review proces”).

 4. Recenzja powinna być wykonana w terminie i według zasad określonych w umowie zawartej pomiędzy Wydawnictwem, a recenzentem.

 5. Recenzja sporządzana jest w formie pisemnej, według wzoru udostępnionego na stronie Wydawnictwa (Arkusz Recenzenta). Recenzja powinna kończyć się rekomendacją o przyjęciu (bez zastrzeżeń, po poprawkach redakcyjnych lub zmianach merytorycznych) lub o odrzuceniu dzieła.

 6. Recenzent ma obowiązek uwzględnić w recenzji podejrzenia naruszenia praw autorskich innych osób, stwierdzenia w treści ocenianego dzieła istotnych podobieństw do innych, znanych mu prac (plagiat), jak również uchybień w przytaczaniu danych. Sformułowanie takich podejrzeń jest równoznaczne z rekomendacją o niedopuszczeniu dzieła do druku.

 7. Redakcja ma prawo nie przyjąć recenzji złożonej po terminie wskazanym w umowie i/lub ewidentnie niespełniającej merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej (np. brak umotywowania opinii pozytywnych lub krytycznych, ogólnikowość, zdawkowość, brak logicznego powiązania pomiędzy treścią recenzji, a ostateczną rekomendacją – pozytywną lub negatywną).

 8. Recenzenta obowiązuje poufność (nie może ujawnić treści dzieła przed jego publikacją), gwarantuje on, że nie wykorzysta go dla własnych potrzeb lub do osiągnięcia osobistych korzyści,
  a także nie powinien wypowiadać się na temat dzieła przed jego opublikowaniem.

 9. Treść recenzji Redakcja przekazuje autorowi dzieła, a zawarte w niej uwagi są dla autora wiążące (ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzenta i w odpowiedni sposób poprawić tekst).
  W przypadku, gdy autor dzieła nie zgadza się z uwagami i rekomendacją recenzenta, ma prawo do pisemnej odpowiedzi na nie, którą przedkłada Redakcji.

 10. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redakcja, na podstawie analizy uwag i rekomendacji zawartych w recenzjach, ewentualnej odpowiedzi na nie autora i ostatecznej wersji poprawionego dzieła. W przypadku recenzji rekomendującej niedopuszczenie do publikacji Redakcja ma prawo zamówić dodatkową recenzję lub podjąć decyzję o niepublikowaniu dzieła.

 


Home Wydawnictwo WSEPiNM Procedura recenzowania