Dział Nauki i Wydawnictw WSEiP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
2014

Agnieszka Piotrowska-Piątek (red.) - Rola statystyki w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej

Email Drukuj PDF

111 Piotrowska Rola statystyki m111. Agnieszka Piotrowska-Piątek (red.), „Rola statystyki w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej”
Kielce 2014


Tekst do pobrania

 

Monografię tworzy 13 opracowań przedstawiających zastosowanie metod statystyki do opisu i analizy różnorodnych zjawisk społecznych, demograficznych i gospodarczych. Są to zarówno teksty
teoretyczno-empiryczne, jak również opracowania pokazujące praktyczne zastosowania statystyki w tak różnych dziedzinach jak: bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, funkcjonowanie partycypacji pracowniczej, zarządzanie w turystyce, działalność marketingowa przedsiębiorstw, badanie poziomu i kierunków rozwoju rolnictwa, rynku nieruchomości, czy procesów demograficznych.
Publikacja skierowana jest do czytelników zainteresowanych problematyką wykorzystania metod statystycznych w prowadzonych badaniach naukowych i praktyce gospodarczej, a więc przede wszystkim studentów kierunków ekonomicznych, początkujących adeptów nauki oraz przedsiębiorców

 

Magdalena Górska, Katarzyna Zapała (red.) - Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim

Email Drukuj PDF

Prawo administracyjne..110. Magdalena Górska, Katarzyna Zapała (red.) "Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim"

Kielce 2014

 

Tekst do pobrania tutaj

 

 

Publikacja „Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim” to pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach w ramach projektu pn. „Specjalność Prawo administracji publicznej i gospodarcze, kursy przygotowujące do egzaminu aplikacyjnego oraz doszkalanie kadry naukowej z zakresu specjalistycznych języków obcych” (POKL.04.01.01-00-168/09). Książka jest zbiorem artykułów, których autorzy – przedstawiciele świata nauki, jak też praktycy – podejmują zagadnienia mieszczące się w obrębie dwóch obszarów tematycznych: prowadzenie działalności gospodarczej oraz system podatkowy. Adresowana jest głównie do przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu, ale będzie również ciekawą lekturą dla studentów prawa, ekonomii oraz finansów i bankowości.

 

Iwona Ramus (red.) - Obrót powszechny i gospodarczy - Problemy publicznoprawne i ekonomiczne

Email Drukuj PDF

Problemy publicznoprawne

109. Iwona Ramus (red.), "Obrót powszechny i gospodarczy - Problemy publicznoprawne i ekonomiczne"

Kielce 2014

 

Tekst do pobrania tutaj

 

Monografia „Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy publicznoprawne i ekonomiczne” jest efektem konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach w ramach projektu pn. „Specjalność Prawo administracji publicznej i gospodarcze, kursy przygotowujące do egzaminu aplikacyjnego oraz doszkalanie kadry naukowej z zakresu specjalistycznych języków obcych” (POKL.04.01.01-00-168/09). Zawiera opracowania o charakterze dogmatyczno-empirycznym o zróżnicowanej problematyce – zarówno prawnej, jak i ekonomicznej. Część prawna składa się z czterech działów. W pierwszym poruszono m.in. zagadnienia wpływu reglamentacji administracyjnoprawnej na wolność prowadzenia działalności gospodarczej, nadzoru nad rynkiem finansowym, koncesjonowani działalności górniczej oraz policji administracyjnej; w dziale drugim znalazły się opracowania dotyczące zamówień publicznych; w dziale trzecim poruszono problematykę funkcjonowania gmin oraz prowadzenia działalności leczniczej; dział czwarty poświęcono zagadnieniom prawa atomowego. W części ekonomicznej monografii uwaga autorów koncentrowała się wokół problematyki wpływu obrotu powszechnego i gospodarczego na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa i przedsiębiorców oraz na obrocie jako źródle procesu reprodukcji społecznej.

 

 

 

Iwona Ramus (red.), Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy karnomaterialne i procesowe

Email Drukuj PDF

108 Ramus probl karnoskarb 108. Iwona Ramus (red.), „Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy karnomaterialne i procesowe”

 

Kielce 2014

 

Treść 

 

„Adresatami lektury są przede wszystkim instytucje gospodarcze, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego. Koncepcja przedsięwzięcia zainspirowana została rozwiązaniami stworzonymi w Wielkiej Brytanii w latach osiemdziesiątych XX wieku. Reforma „Nex Steps” stanowiła recepcję metod z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami prywatnymi do sektora publicznego. Zmiany te powodują konieczność dostosowania do nich prawa. Nawiązując do sytuacji w Polsce, wydaje się, że pomimo dobrej woli władz lokalnych ciągle brakuje postrzegania samorządów w kategoriach przedsiębiorczych.
Założeniem monografii jest wskazanie tych instrumentów prawnych, które mogą służyć racjonalizacji gospodarki komunalnej, m.in. poprzez odzyskiwanie podatku od towarów i usług, prawidłowe realizowanie procedury zamówień publicznych. Z zakresu problematyki obrotu gospodarczego poddano analizie m.in. zagadnienia umów nienazwanych, w tym kontraktów menadżerskich, spółek prawa handlowego, małżeńskich ustrojów majątkowych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz kwestie podatkowe.”
(I. Ramus, Wprowadzenie)

 

Krzysztof Kowalik (red.) - Wybory w sieci mediów. Wizerunek polityka. Rola wyborcy. Nowe narzędzia komunikacji"

Email Drukuj PDF

Krzysztof Kowalik - Wybory w sieci mediów107. Krzysztof Kowalik (red.) "Wybory w sieci mediów. Wizerunek polityka. Rola wyborcy. Nowe narzędzia komunikacji"

 

Kielce 2013

 

Pełny tekst publikacji do pobrania tutaj.

 

C. Jastrzębski - Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich

Email Drukuj PDF

103  agrotravel2014 103. Cezary Jastrzębski (red.),  „Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich”

 
Kielce 2014
 
 
Tekst do pobrania tutaj
 
Publikacja jest plonem wystąpień, warsztatów i dyskusji w tuku V Międzynarodowej Konferencji pod nazwą „Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich” (Centrum Konferencyjne Targów Kielce, 5 kwietnia 2013 roku). Przedsięwzięcie odbyło się dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Targów Kielce, Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. (…) W książce znalazły się referaty i głosy w dyskusji wygłoszone w ramach trzech sesji plenarnych, podczas których omawiano m. in. możliwości wsparcia działań podejmowanych na rzecz turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, potencjał turystyki wiejskiej i jego wykorzystanie w rozwoju obszarów wiejskich, dobre praktyki jako inspirację do działań na rzecz tworzenia programów rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki. W ramach bloku warsztatowo-dyskusyjnego targów poruszono m. in. problematykę kreatywnego biznesu, geocachingu jako narzędzia promocji oferty turystyki wiejskiej, trendów w turystyce wiejskiej oraz turystyki zdrowotnej.
(Cezary Jastrzębski, Wprowadzenie)  
 
Email Drukuj PDF

Marcin Kłak - Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie 69. Marcin Kłak  "Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie"
Wydawnictwo WSEiP, Kielce 2010 r.

 

spis treści

 

PEŁNY TEKST DO POBRANIA |pdf

 

Książka, ma charakter recenzowanej monografii, opartej na bogatym materiale źródłowym; w sposób całościowy opisuje problematykę zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych. Może również służyć jako podręcznik dla studentów studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych i doktoranckich w zakresie szeroko rozumianych nauk o zarządzaniu. Zebrana w niej wiedza będzie przydatna także osobom prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą, kadrze zarządzającej  oraz pracownikom przedsiębiorstw.